CODE OG CONDUCT

Vores globale adfærdskodeks

Forord
INCA’s arbejde og forretningsmetoder er baseret på god opførsel og respekt for vores klienter, medarbejdere og omgivelser. Ansvarlig forretningsførelse er et grundelement i den måde, vi driver virksomhed på, og danner grundlag for, hvad vores klienter og samarbejdspartnere kan forvente af os.


Indledning
Vores etiske regler udtrykker vores forventninger til vores medarbejderes etiske adfærd og fastlægger rammerne for vores dialog med forretningsforbindelser og andre interessenter. Målet er at sikre den højest mulige integritet. Etisk adfærd er afgørende for vores virksomheds succes. Vi har en nultolerancepolitik overfor bestikkelse og korruption, og vi driver virksomhed på ærlig og etisk vis. Vores klienter og samarbejdspartnere skal altid kunne regne med, at vi handler retfærdigt og etisk korrekt.

 

1. Bestikkelse
Ethvert tilbud om penge eller andre værdier, der tilbydes for at påvirke en forretningsbeslutning, betragtes som bestikkelse. Inca hverken modtager eller yder nogen form for bestikkelse.

 

2. Gaver
Det kan skabe fælles forståelse og udvikle forretningsrelationer at give eller modtage gaver. Gaver kan imidlertid også skabe interessekonflikter eller give det indtryk, at vores forretningsmæssige dømmekraft kan påvirkes eller købes. Det er tilladt at give og modtage gaver, så længe:
– Gaven ikke bliver givet med et kontantbeløb
– Gaven gives som en venskabelig gestus
– Gaven ikke betragtes som upassende eller umådeholden stor

 

3. Fortrolige oplysninger
Der må ikke anvendes fortrolige oplysninger med det formål at opnå upassende goder eller fordele. Upassende brug af fortrolige oplysninger kan resultere i disciplinærsager og få retslige konsekvenser.

 

4. Interessekonflikter
Inca vil altid afholde sig fra at tage sager, som er forbundet med aktuelle eller nærliggende interessekonflikter. I hver enkelt sag sikrer vores interne procedurer og branchens mest avancerede kvalitetssikringssystem, at vi kan identificere potentielle interessekonflikter ved hjælp af avancerede klientsøgninger. I tvivlsspørgsmål afgør vores interne konflikt- og etikudvalg, om der foreligger en konflikt.

 

5. Fair konkurrence
Inca driver forretning i fuld overensstemmelse med konkurrencelovgivningen. Klienter skaffes og fastholdes udelukkende på fair, lov og gennemsigtig vis.

 

6. Hvidvaskning
Inca tillader ikke at medarbejdere deltager i transaktioner, som muliggør hvidvaskning eller resulterer i anvendelse af midler til andet end tilladte formål. Enhver pengeoverførsel skal kunne spores fuldstændigt, og vi har etableret omfattende interne procedurer til at sikre, at reglerne bliver efterlevet.

 

7. Leverandørforhold
Vi forventer, at vores leverandører anerkender deres sociale og miljømæssige ansvar og behandler deres forretningsforbindelser og samarbejdspartnere retfærdigt og med integritet, så vi opfylder vores målsætning om at købe varer og tjenesteydelser på bæredygtig vis.

 

8. Menneskerettigheder
Et grundlæggende element i Inca’s sociale ansvar er vores tilsagn om at efterleve menneskerettighedsprincipperne.

 

9. Forskelsbehandling
Vi behandler alle klienter, samarbejdspartnere og medarbejdere med respekt. Alle Inca’s medarbejdere har lige muligheder og behandles ens og forventes at behandle andre med respekt uanset deres baggrund, køn, nationalitet, race, alder, seksuel orientering eller trosretning.

 

10. Miljø
I overensstemmelse med Inca’s tilsagn om bæredygtig udvikling, gør vi alt, hvad der er rimeligt og praktisk muligt, for at minimere vores aktiviteters påvirkning på miljøet.

Kontakt

Inca Gruppen
Messingvej 36A
DK-8940 Randers SV
CVR DK 37845574

E-mail: inca@inca.dk
Tlf.: +45 29 17 92 80

Følg os